↩ Neschen Songs • Paloma de Colonia ∘ Kölsch | Neschen Songs •

✶ Paloma de Colonia ✶ Kölsch | Neschen Songs

En Duuv is am kriesche wie e verstemmp Klavier
Aal Schruuv, sag woröm häs do dann et ärme Dier
Do sähs, do wörs avjewrack un ding Föß dun wih
Do häs keine Mot un kein Luss am Lääve mih

Vun Nippes bis Honolulu wörs do jefloge
In Cuba hätts do ding Hätz an d'r Rum verlore
In Chile, Schanghai, Tahiti hatts do Amoure ne Fisternöll
Jetzt sitz do in Elberfeld, bis dich am beduure

Düüvje kumm, raff dich op
Dun nit lang üvverläje
Sin ding Föß och kapott
Woröm laufe wenn du zwei Flüjel häs!

Düüvje kumm, raff dich op
Loss uns zwei noch ens fleeje
In de Hüh un dann üvver der Rhing
Drei mol öm d'r Dom eröm

Et Jlöck is für dich e Brütche, en aale Koosch
E Stöck Kies im Sod, et Eng vun ner Currywoosch
Do Jeck, jläuvs du denn et jöck nur die junge Lück
Et schmeck och mit dritte Zäng noch d'r zweite Plöck

Piazza San Marco, Rom, Sansibar, Sri Lanka
Zum dausendste Mol verzälls do vun Casablanca
Falde un Tränesäck jitt et och op Bali
Kumm, schmess ding Konzepte fott un ding Zyankali

Düüvje kumm, raff dich op
Loss uns zwei noch ens fleeje
In de Hüh un dann üvver der Rhing
Drei mol öm d'r Dom eröm

Düüvje kumm, raff dich op
Dun nit lang üvverläje
Sin ding Föß och kapott
Woröm laufe wenn du zwei Flüjel häs!

Düüvje kumm, raff dich op
In de Hüh, kumm erop
Düüvje kumm fleech noh Hus
Woröm zo Foß noh Kölle jonn ?