• Su ne Driss - Kartoffelshop kapott | Neschville •

Su ne Driss - Kartoffelshop kapott :-(

Kartoffeln

Op dem Maat op dem Mat
Nur Schavure
Un de Lück wie verück
Sin am luure
Bes et widder Äpel jit
Kann jet duure