↩ Neschen singt & spielt • Die Geiß wullt ene lange Stätz hann ∘ KlingKlang ∿ Sounds | Neschville •

KlingKlang ∿ Suono ∿ Sonido ∿ Son ∿ Sounds

✶ Gemein & Frei ✶ Kölsche Liedjuwelen

Neschen singt & spielt Gemein & Frei

Die Geiß wullt ene lange Stätz hann

Musik:Adelheid'sche Schoor-Melodie ∘ Lyrics:W.Räderscheidt • Gemeinfrei
© Bearbeitung & Arrangement: M.Neschen